768 )โครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กตำบลบัลลังก์ฟันดี ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่  29  กันยายน  2559  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กตำบลบัลลังก์ฟันดี  ประจำปี  2559  ดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่  ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ครู  นักเรียน  ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ร่วมโครงการดังกล่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กตำบลบัลลังก์ฟันดี ประจำปี 2559

ข่าว ณ วันที่ 29 ก.ย. 59 เวลา 8:51 น. โดย super