765 )ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพุธที่  28  กันยายน  2559  เวลา  13.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานกล่าวเปิดการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  ประจำเดือนกันยายน  2559  เพื่อรับทราบนโยบายที่จะต้องติดตาม  และประสานงาน  โดยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ภารกิจ  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานสู่พี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ย. 59 เวลา 10:19 น. โดย super