745 )นายกเทศมนตรีออกตรวจสอบมวลน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฯ

วันพฤหัสบดีที่  22  กันยายน  2559  เวลา 16.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ออกตรวจสอบมวลน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ฯ ณ สถานที่ต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง  ต.บัลลังก์ ดังนี้ 1. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน บ.สระพัง อ.ด่านขุนทด น้ำล้นสูงจากระดับเก็บกัก 24 ซม. 2. ฝายห้วยลำเชียงไกร บ.เขื่อน ต.หนองบัวละคร ก่อนถึง อ่างฯ 3. ฝายห้วยสามบาท จาก ต.บ้านแปลง  4. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ ปริมาณน้ำประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม.นายกเทศมนตรีออกตรวจสอบมวลน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฯ

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ย. 59 เวลา 9:30 น. โดย super