736 )ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีนายเคลื่อน  งิมขุนทด  ประธานชมรมฯ  กล่าวเปิดการประชุม  และมีคณะกรรมการชมรมแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.ย. 59 เวลา 14:51 น. โดย super