732 )ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันอังคารที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายชลอ  ดีขุนทด  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๙  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้ผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 30 ส.ค. 59 เวลา 15:25 น. โดย super