729 )ต้อนรับนายพูนศักดิ์ เหลืองหิรัญ หน.กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่  25  สิงหาคม  2559  เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายพูนศักดิ์ เหลืองหิรัญ หน.กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตแปลงอ้อยสะอาดฯ จากจังหวัดพิษณุโลก โดยมี จนท.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จว.นม. และจาก รง.น้ำตาลวังขนาย ร่วมให้การต้อนรับ ณ แปลงอ้อยสะอาด รร.เกษตรกรอ้อย บ.เมืองเก่า ม.12  ตำบลบัลลังก์ต้อนรับนายพูนศักดิ์ เหลืองหิรัญ หน.กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ข่าว ณ วันที่ 26 ส.ค. 59 เวลา 17:26 น. โดย super