725 )ต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินการจัดการยุงลายพาหนะนำโรคไข้เลือดออก

วันจันทร์ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณจงรัก  ประทุมทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกับและควบคุมโรคที่ ๙  คุณพิเชษฐ์  ท่วงจันทึก  หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคฯ ๙.๔ ปากช่อง  และคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการยุงลายพาหนะนำโรคไข้เลือดออก  ตามหลักการจัดการแมลงพาหนะนำโรคแบบผสมผสานน  (IVM)  โดยมี  ผอ.รพ.สต.  โรงเรียน  วัด  ร่วมโครงการ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินการจัดการยุงลายพาหนะนำโรคไข้เลือดออก

ข่าว ณ วันที่ 23 ส.ค. 59 เวลา 12:25 น. โดย super