724 )ประชุมขับเคลื่อนตามโครงการบัลลังก์โมเดล และรับลงทะเบียนสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

วันจันทร์ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตบลบัลลังก์  เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรฯ  ตามโครงการบัลลังก์โมเดลแนวทางประชารัฐของรัฐบาล  และรับลงทะเบียนสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตาม  มติ  ครม.  เมื่อ  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เพื่อต้องการให้เกษตรกรลดพื้นที่ทำนา  มีทางเลือกอาชีพ  ประกอบด้วย (ปศุสัตว์  ๔  โครงการ คือ  เลี้ยงกระบือ,โค,แพะ,หญ้าเนเปียร์ และเกษตรฯ ๑ โครงการ  คือปรับปรุงพื้นที่นาเพื่อเลี้ยงปลา,ไก่)  และรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ต้องการขายผลิตผลตรงต่อโรงงาน  (บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วสฯ  เครือเจริญโภคภัณฑ์)  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมขับเคลื่อนตามโครงการบัลลังก์โมเดล และรับลงทะเบียนสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ข่าว ณ วันที่ 22 ส.ค. 59 เวลา 10:38 น. โดย super