723 )ต้อนรับคุณชัยวัฒน์ สนไธสง ผจก.ทั่วไปกิจการค้าวัตถุดิบภาคอีสาน บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณชัยวัฒน์  สนไธสง  ผู้จัดการทั่วไป  กิจการค้าวัตถุดิบภาคอีสาน  บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส  จำกัด  (มหาชน)  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (cp)  ร่วมประชุมกับผู้นำเกษตรตำบลบัลลังก์  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  เพื่อทำการเก็บข้อมูลเกษตรกรข้าวโพด  เป้าหมายให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  และสามารถขายตรงกับโรงงาน  โดยจะทำการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  นี้  ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับคุณชัยวัฒน์ สนไธสง ผจก.ทั่วไปกิจการค้าวัตถุดิบภาคอีสาน บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

ข่าว ณ วันที่ 19 ส.ค. 59 เวลา 11:24 น. โดย super