722 )การประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายชลอ  ดีขุนทด  ประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๑๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน  และร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้การประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 17 ส.ค. 59 เวลา 17:40 น. โดย super