721 )ประชุมหารือการรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโปรดิวส  เครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ  เพื่อกำหนดวันประชุมและรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตามโครงการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากโรงงาน  เพื่อได้รับราคาที่เป็นธรรม  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล  ณ  ห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ประชุมหารือการรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 16 ส.ค. 59 เวลา 17:48 น. โดย super