720 )ต้อนรับคุณณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซีพีเอฟ

วันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับคุณณฤกษ์  มางเขียว  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร  บริษัทมหาชนจำกัด  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  คุณสมพร  เด่นดวงหทัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.ซีพีเอฟ  ไอที  เซ้นเตอร์  คุณเชิดชาย  ศรีวงษ์  ผู้บริหารอาวุโส  บจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส  และคุณฑิตฐิตา  ครรภาฉาย  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสัญญาสำนักกฎหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์  เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริม/สนับสนุน  การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  และความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ต้อนรับคุณณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซีพีเอฟ

ข่าว ณ วันที่ 15 ส.ค. 59 เวลา 11:17 น. โดย super