715 )ต้อนรับพลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานพัฒนา ภาค ๕

วันจันทร์ที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ผอ.โรงเรียน  อสม.  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ให้การต้อนรับพลตรีธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปงานพัฒนาสภาพปัญหา  สาเหตุ  แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  และออกตรวจแหล่งน้ำระบบพวงที่จะเข้าทำการขุดลอก  ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว  โดยปี ๒๕๕๙  ขุดลอก  ๑  แห่ง  ต้นปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ขุดลอก  ๓  แห่ง  และตรวจเส้นทางถนนที่ขอรับการสนับสนุนไว้  ๕  เส้นทาง  วงเงิน  ๒๘ ล้านบาท ในพื้นที่  ม.๑,๓,๕,๗,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕,๑๘,๑๙  ตำบลบัลลังก์ต้อนรับพลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานพัฒนา ภาค ๕

ข่าว ณ วันที่ 08 ส.ค. 59 เวลา 17:37 น. โดย super