703 )เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่/พบปะสมาชิกเกษตรกรโรงเรียนอ้อย

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ปลัดเทศบาล  ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ/พร้อมมอบสิ่งของแก่ประชาชนในพื้นที่ที่พักรักษาตัวจากอาการท้องเสีย  ที่โรงพยาบาลโนนไทย  ต่อจากนั้นได้เยี่ยมและพบปะสมาชิกโรงเรียนเกษตรกรอ้อยโดยมีนายสุรเชษฐ์  ชมเงิน  นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรค  กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรส่งเสริมการเกษตร  นายวิทย์  ชาญชาติณรงค์  นักวิชาการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรนครราชสีมา  และเจ้าหน้าที่โรงงานนำ้ตาลวังขนายความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล  ร่วมบรรยายสรุปผลการติดตามเจริญเติบโตแปลงอ้อยสะอาดเพื่อให้ได้คุณภาพ  ตามหลักวิชาการและความต้องการของตลาด  ตามโครงการบัลลังก์โมเดล  พื้นที่บ้านสระตะเฆ่  หมู่ ๘  ตำบลบัลลังก์เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่/พบปะสมาชิกเกษตรกรโรงเรียนอ้อย

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ค. 59 เวลา 12:40 น. โดย super