702 )งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) แก่สมาชิกเกษตรกรโรงเรียนมันสำปะหลัง

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  พี่น้องเกษตรกรโรงเรียนมันสำปะหลัง  ได้ให้เกียรติต้อนรับนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้  (Field  day)  แก่สมาชิกเกษตรกรโรงเรียนมันสำปะหลัง  (เกษตรแปลงใหญ่)  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่  โดยที่มี  ๖  ฐานการเรียนรู้  และวิทยากร/ส่วนส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ  ประชาชน  และเอกชนร่วมดำเนินการ  ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล  เพื่อสร้างความยั่งยืนตามโครงการบัลลังก์โมเดล  และตรวจเยี่ยมแปลงสมาชิกโรงเรียนเกษตรกรอ้อย  มันสำปะหลัง  ณ  บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทยงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) แก่สมาชิกเกษตรกรโรงเรียนมันสำปะหลัง

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ค. 59 เวลา 12:39 น. โดย super