699 )นายกเทศมนตรีเข้าพบท่านสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่  26  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมตรีตำบลบัลลังก์  ได้เดินทางเข้าพบท่านสุวิทย์  คำดี  ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย  ที่ได้กรุณาให้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบัลลังก์  เข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเสนอของบประมาณพัฒนาถนนถ่ายโอน  ประปา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามที่เสนอขอไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง  ณ  สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย  ต่อจากนั้นเข้าพบ/ชี้แจงรายการข้างต้นต่อผู้อำนวยการประเสริฐฯ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฯ   และท่านนรภัทร  ปลอดทอง  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรุณาให้เข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดการของบประมาณดังกล่าว  เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป  ณ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรุงเทพฯนายกเทศมนตรีเข้าพบท่านสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 12:14 น. โดย super