694 )ต้อนรับนายสุรเชษฐ์ ชมเงิน นวก.กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรคฯ

วันศุกร์ที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะให้การต้อนรับนายสุรเชษฐ์  ชมเงิน  นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมพันธ์ุพืชปลอดโรค  กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตร  นายวิทย์  ชาญชาติณรงค์  นักวิชาการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรนครราชสีมา  ตรวจเยี่ยมแปลงโรงเรียนเกษตรกรอ้อย  มันสัมปะหลัง  ตามโครงการบัลลังก์โมเดล  พื้นที่บ้านสระตะเฆ่  หมู่ ๘  และบ้านเมืองเก่า  หมู่ ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาต้อนรับนายสุรเชษฐ์ ชมเงิน นวก.กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชปลอดโรคฯ

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 13:43 น. โดย super