688 )ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ชุมชนหนองโจด

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  อสม.  ข้าราชการ  พนักงาน  และประชาชน  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  เพื่อให้ผู้นำและผู้ดูงานนำแนวทางมาร่วมกันวางแผนสู่การปฏิบัติและการพัฒนา  เพื่อให้หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบัลลังก์เป็นตำบลในฝัน  ในอนาคตต่อไป  ณ  บ้านหนองโจดพัฒนา  หมู่ที่  ๑๓  เทศบาลตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมาศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ชุมชนหนองโจด

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.ค. 59 เวลา 13:55 น. โดย super