687 )อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบัลลังก์

วันพุธที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบัลลังก์  ประจำปี  ๒๕๕๙  ดำเนินการโดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์  บรรยายให้ความรู้โดยนางสงกรานต์  ประจันตะเสน  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการฯ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  และคณะเป็นวิทยากร  มีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ผอ.โรงเรียน  ประชาชน  และเยาวชนเข้าร่วมอบรม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.ค. 59 เวลา 9:17 น. โดย super