678 )ประธานเปิดอบรมโครงการจัดการยุงลายพาหะนำโรคฯ

วันศุกร์ที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก  ตามหลักการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน  และเพื่อวางแผนตามหลัก  ๓  โรค  ๓  เก็บ  ดำเนินการโดยชมรม อสม.ชุมชนตำบลบัลลังก์  วัด  โรงเรียน  รพ.สต.  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ผอ.โรงเรียน  ผอ.รพ.สต.  เข้าร่วมอบรม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประธานเปิดอบรมโครงการจัดการยุงลายพาหะนำโรคฯ

ข่าว ณ วันที่ 01 ก.ค. 59 เวลา 15:29 น. โดย super