668 )บรรยายแนวทางการพัฒนา และทางเลือกอาชีพตามโครงการบัลลังก์โมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้พบปะและบรรยายแนวทางการพัฒนาและทางเลือกอาชีพตามโครงการบัลลังก์โมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ประสบภัยแล้งให้กับตัวแทนเกษตรกรและยุวเกษตร  ทั้ง  ๓๒  อำเภอ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้บ้านกระดาน  หมู่ ๖  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาบรรยายแนวทางการพัฒนา และทางเลือกอาชีพตามโครงการบัลลังก์โมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าว ณ วันที่ 27 มิ.ย. 59 เวลา 8:29 น. โดย super