666 )อบรมพัฒนาเกษตรกรรูปแบบใหม่ ในพื้นที่ดินเค็มฯ

วันศุกร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา   ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับนายเติมศักดิ์  บุญชื่น  ประธานสภาเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาเกษตรกรรูปแบบใหม่  ในพื้นที่ดินเค็มฯ  โดยมีนายอิทธิพล  เผ่าไพศาล  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา  ดร.ศิวพร  แพงคำ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มรภ.นม.  ร่วมบรรยายให้ความรู้และแนวทางการประกอบอาชีพแก่สมาชิกสภาเกษตร  จังหวัดนครราชสีมา  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์อบรมพัฒนาเกษตรกรรูปแบบใหม่ ในพื้นที่ดินเค็มฯ

ข่าว ณ วันที่ 24 มิ.ย. 59 เวลา 11:15 น. โดย super