664 )การประชุมสัญจรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

วันพุธที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายเทอดพงศ์  ไทยอุดม  ผอ.โครงการชลประทานนครราชสีมา  เป็นประธานการประชุมสัญจรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร  (ตอนล่าง)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามที่   ฯพณฯนายกรัฐมนตรีกรุณาอนุมัติโครงการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี  ๒๕๖๐  มีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  เข้าร่วมประชุม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์การประชุมสัญจรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

ข่าว ณ วันที่ 22 มิ.ย. 59 เวลา 12:21 น. โดย super