660 )ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคง และขนย้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  พนักงาน  ออกตรวจสภาพความมั่นคงและขนย้ายสิ่งของที่ไม่แข็งแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  และมีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำการตรวจสอบสภาพความแข็งแรง  ณ  วัดเมืองเก่า  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราาชสีมา  รวมทั้งออกตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  ๘  ศูนย์  ของตำบลบัลลังก์  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคง และขนย้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง

ข่าว ณ วันที่ 17 มิ.ย. 59 เวลา 10:26 น. โดย super