659 )ประชุมมาตรการ รปภ.เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทบทวนแผนเผชิญเหตุฯ

วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานกล่าวเปิดการประชุมมาตรการ  รปภ.เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทบทวนแผนเผชิญเหตุในการป้องกันอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆ  ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  และการเยียวยาผู้ประสบเหตุหลังเกิดเหตุ  ในการดูแลเด็ก  ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนเพื่อหาข้อบกพร่องในเหตุการที่เกิดขึ้นและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดในอนาคต  โดยมีผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ครูผู้ดูแลเด็ก  ผอ.รพ.สต.  ตำรวจชุมชน  กู้ชีพ กู้ภัย  เข้าร่วมประชุมหารือ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมมาตรการ รปภ.เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทบทวนแผนเผชิญเหตุฯ

ข่าว ณ วันที่ 17 มิ.ย. 59 เวลา 13:21 น. โดย super