653 )โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านสุขภาพกลุ่มเด็ก วัยเรียน และเยาวชน

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและบูรณาการ  การดำเนินงานด้านสุขภาพกลุ่มเด็ก  วัยเรียน  และเยาวชน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  ผอ.รพ.สต.ระดับตำบล  เข้าร่วมโครงการ  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา  โรงพยาบาลอำเภอโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านสุขภาพกลุ่มเด็ก วัยเรียน และเยาวชน

ข่าว ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59 เวลา 15:43 น. โดย super