652 )การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมแปลงเรียนรู้การผลิตอ้อยพันธุ์สะอาด

วันอังคารที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นายบุญถิ่น  เดชสูงเนิน  รักษาการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมแปลงเรียนรู้การผลิดอ้อยพันธุ์สะอาด  (โรงเรียนเกษตรกรอ้อย)  ที่บ้านสระตะเฆ่  หมู่ ๘  บ้านบัลลังก์  หมู่ ๑๒  และแปลงเรียนรู้การผลิตมันสัมปะหลัง  (โรงเรียนมันสัมปะหลัง)  ที่บ้านเมืองเก่า  หมู่ ๑๒  ตำบลบัลลังก์  โดยมีนางยุพวัลย์  ชมชื่นดี  เกษตรอำเภอโนนไทย  และเกษตรกรร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมแปลงเรียนรู้การผลิตอ้อยพันธุ์สะอาด

ข่าว ณ วันที่ 08 มิ.ย. 59 เวลา 14:28 น. โดย super