645 )ประชุมรายงานความก้าวหน้าการติดตามงบประมาณ/โครงการฯ

วันศุกร์ที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมรายงานความก้าวหน้า  การติดตามงบประมาณ/โครงการฯการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ  และการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม  โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ  และลุ่มน้ำลำเชียงไกร  ให้สามารถดำเนินการได้ทันที่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  โดยมีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ผอ.รร.  ข้าราชการและประชาชน  เข้าร่วมประชุม  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมรายงานความก้าวหน้าการติดตามงบประมาณ/โครงการฯ

ข่าว ณ วันที่ 04 มิ.ย. 59 เวลา 15:01 น. โดย super