644 )การประชุมแลกเปลี่ยนครั้งที่ ๓ โรงเรียนอ้อย หลักสูตรแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด

วันศุกร์ที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พบปะเกษตรกรโรงเรียนอ้อย  ตามหลักสูตรแปลงพันธุ์ฺอ้อยสะอาด  เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งที่ ๓  หัวข้อวิชา  การกำจัดวัชพืช  และแมลงศรัตรูพืชตามหลักวิชาการ  โดยมีนายศราวุธ  โอวาทสุวรรณ  นายช่างฯ ศูนย์ส่งเสริพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดนครราชสีมา  คุณสุวิทย์  มรกต  นักวิชาการเกษตรอำเภอโนนไทย  และโรงงานน้ำตาลวังขนาย  ร่วมบรรยายและลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ  ณ  แปลงเรียนรู้ฯ บ้านสระตะเฆ่  หมู่ที่  ๘  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งที่ ๓ โรงเรียนอ้อย หลักสูตรแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด

ข่าว ณ วันที่ 04 มิ.ย. 59 เวลา 11:40 น. โดย super