642 )โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้จัดพิธีมอบโค-กระบือให้เกษตรกร   ยืมเพื่อการผลิตโครงการธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  โดยได้รับเกียรติจากนายพศวีย์  สมใจ  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  กรุณาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  โดยมีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 03 มิ.ย. 59 เวลา 8:32 น. โดย super