638 )การอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตำบลบัลลังก์

วันพุธที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๕๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเกษตรผู้ปลูกข้าวโพด  โดยพี่น้องเกษตรกรจะได้รับความรู้ถึงขั้นตอนต่างๆ  พร้อมทั้งการให้เกษตรกรนำดินในพื้นที่เพาะปลูกของตนเองมาตรวจวิเคราะห์ดิน  ก่อนปลูกข้าวโพด จากเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส  จำกัด (มหาชน)งานเกษตรอำเภอ  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีมีความประสงค์ที่จะให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดนั้นได้รับความรู้  ขั้นตอนการผลิต  การดูแล  การเก็บเกี่ยวและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด  จึงได้จัดตั้งโรงเรียนข้าวโพดขึ้นเพื่อพี่น้องชาวตำบลบัลลังก์การอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 01 มิ.ย. 59 เวลา 12:47 น. โดย super