635 )การอบรมเลี้ยงโคของพี่น้องชาวตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๒๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการเลี้ยงโคของพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลบัลลังก์  ที่ได้จัดตั้งและรวมกลุ่มกัน  เพื่อเป็นการปรึกษา  การแสดงความคิดเห็น  และการรับทราบปัญหาของเกษตรกรแต่ละคน  โดยทางกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคจะทำการประชุมกลุ่มกันต่อเนื่อง  โดยใช้สถานที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์การอบรมเลี้ยงโคของพี่น้องชาวตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 30 พ.ค. 59 เวลา 11:15 น. โดย super