633 )ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยมีนายชลอ  ดีขุนทด  ตำแหน่ง  ประธานสภาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดการประชุม  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ  ให้กับสมาชิกสภาฯได้รับทราบ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 16:17 น. โดย super