629 )เยี่ยมคำนับพันเอกวิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.๒๑

วันจันทร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๕๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับพันเอกวิฑูรย์  ศิริปักมานนท์  รอง ผบ.มทบ.๒๑  เพื่อขอคำปรึกษาและนำเสนอแนวทางการพัฒนาตำบล  พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมคำนับพันเอกวิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รอง ผบ.มทบ.๒๑

ข่าว ณ วันที่ 23 พ.ค. 59 เวลา 10:02 น. โดย super