616 )พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางกางเกษตร ปี ๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีได้เป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมตามโครงการดังกล่าว  พร้อมกล่าวปิด  โดยได้เน้นเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ  วิธีการดำเนินการ  ไปใช้ในพื้นที่ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทางเกษตรอำเภอ  ทางเทศบาล  และวิทยากรที่ให้ความรู้พร้อมที่จะให้คำปรึกษาได้ทุกเมื่อพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางกางเกษตร ปี ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 21 เม.ย. 59 เวลา 10:05 น. โดย super