615 )การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร  ปี ๒๕๕๙  หลักสูตรการส่งเสิรมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด  จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพือเป็นการให้ความรู้ในด้านการทำอ้อย  ขั้นตอน  กระบวนการต่างๆ  ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ทราบและสามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง  ทั้งนี้  นายกเทศมนตรียังได้จัดทำโรงเรียนอ้อย  พร้อมแปลงสาธิตไว้ให้ผู้สนใจได้ไปศึกษาเรียนรู้  โดยแปลงแรกเป็นของนางสาวสุดารัตน์  บ้านสระตะเฆ่  หมู่ที่  ๘  ติดกับถนนสายหลักโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  แปลงที่ ๒  เป็นของรองชิ้น  บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมากการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๕๙

ข่าว ณ วันที่ 20 เม.ย. 59 เวลา 9:01 น. โดย super