609 )พิธีมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต

วันศุกร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่พนักงาน  เกษตรกรผู้รับโค  ร่วมต้นรับนายสุบรรณ  บุตรศรีภูมิ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ประธานในพิธีเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์  และทำพิธีมอบสัญญายืมโค-กระบือ ให้กับเกษตรกร  จำนวน  ๒๒  ราย  ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ  โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์พิธีมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต

ข่าว ณ วันที่ 01 เม.ย. 59 เวลา 12:24 น. โดย super