608 )พิธีมอบทุนอุดหนุนสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขลาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙

วันพุธที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีกล่าวเปิดพิธมอบทุนอุดหนุนสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว  ช่วยเหลือเด็กขาดแคนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  โดยสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  เป็นผู้สนับสนุนทุนในครั้งนี้  มีคณะผู้อำนวยการโรงเรียน  เด็กนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์           พิธีมอบทุนอุดหนุนสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขลาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ 

ข่าว ณ วันที่ 31 มี.ค. 59 เวลา 8:30 น. โดย super