602 )โครงการบูรณาการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี

เมื่อวันเสาร์ที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวเปิดโครงการบูรณาการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน  ประจำปี ๒๕๕๙  และแผนพัฒนาสามปี  ๒๕๖๐-๒๕๖๒  ณ  ศาลาประชาคมบ้านโนนเจดีย์พัฒนา  หมู่ที่ ๑๙  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มีพี่น้องประชาชนมาร่วมการจัดทำแผน  การเสนอแผนการดำเนินงาน  โดยเทศบาลตำบลบัลลังก์งานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจะทำการออกพื้นที่ตามโครงการดังกล่าวทั้ง  ๑๙  หมู่บ้านตามตารางนัดหมายต่อไปโครงการบูรณาการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี

ข่าว ณ วันที่ 06 มี.ค. 59 เวลา 9:51 น. โดย super