ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจงานลอกวัชพิืชบ้านทำนบพัฒนา หมู่ 17

       วันพฤหัสบดีที่  14  กันยายน  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงาน  ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจประจำวันเพื่อสำรวจเส้นทางเพื่อเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 5 สายทาง
       เวลา 09.30 น. สายทางโคกสวาย-เทศบาลฯ-โพธิ์ตาสี เเละตรวจงานซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสระตะเฆ่  หมู่ 8  และบ้านสระตะเฆ่หิน  หมู่ 15
       เวลา 10.30 น. สายทางถนน ชป.(ม.4)-โกรกหอย-เมืองเก่า-นม.4008
       เวลา 11.45 น. สายทางกกไข่เน่า-หนองแวง-หนองเขวา
       เวลา 12.00 น. สายทางบัลลังก์-บ้านน้อย-คูเมืองใหม่   พร้อมโครงการปูผิวจราจรลาดยางทับคอนกรีต ตลอดสายทางและตรวจงานลอกวัชพืชโดยแมคโครพร้อมกำลังพลเทศบาลฯ ,ผู้นำและชาวบ้าน ก่อนผันน้ำเข้าเก็บกักเพื่อผลิตน้ำประปา ณ บ้านทำนบพัฒนา  หมู่ 17 
       เวลา 15.00 น. สายทางกุดเวียน-คูเมือง-โนนเจดีย์
ข่าว ณ วันที่ 14 ก.ย. 66 เวลา 11:17 น. โดย ทต.บัลลังก์