591 )ต้อนรับนายณรงค์ วุ้นซิ่ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่  ๖  มีนาคมา  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๔๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ให้เกียรติต้อนรับนายณรงค์  วุ้นซิ่ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้เดินทางมายังพื้นทีี่ตำบลบัลลังก์  เข้าเยี่ยมโรงเรียนบึงคำคูดูแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตามรอยพ่อ  และเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลบัลลังก์  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านได้เดินทางมายังพื้นที่ ต้อนรับนายณรงค์ วุ้นซิ่ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 06 มี.ค. 59 เวลา 11:55 น. โดย super