578 )ประชุมเกษตรกรโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

วันพุธที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวเปิดการประชุมเกษตรกรแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  โดยมีนายประจักษ์  กิติวรรณ  ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  นายปรีชา  อันชำนาญ  สัตวแพทชำนาญการ  นายอนุสรณ์  สุวรรณปักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  มาให้ความรู้การรับโค-กระบือมาเลี้ยง  การรวมกลุ่มฯ  โดยมีชาวบ้านที่สมัครเลี้ยงโค-กระบือมาร่วมประชุม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมเกษตรกรโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

ข่าว ณ วันที่ 24 ก.พ. 59 เวลา 15:21 น. โดย super