573 )ประชุมผู้นำระดับตำบล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ และการตรวจพื้นที่โรงเรียนเกษตรอ้อย

ประชุมผู้นำระดับตำบล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ และการตรวจพื้นที่โรงเรียนเกษตรอ้อย          วันอังคารที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้นำระดับตำบล  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๙  เรื่องการขับเคลื่อนโครงการบัลลังก์โมเดล  โดยมีผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ผอ.โรงเรียน  รพ.สต.  ตำรวจชุมชน  สมาชิกสหกรณ์  ผู้แทนโรงน้ำตาลวังขนาย  และประธานสหกรณ์โควากิวเข้าร่วมประชุม  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.พ. 59 เวลา 17:27 น. โดย super