570 )นายกเทศมนตรีร่วมโครงการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะร่วมงานโครงการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  กิจกรรมอบรมรำโทน  วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา  สถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์  หน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  โดยมีนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากนายกเทศมนตรีร่วมโครงการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.พ. 59 เวลา 17:03 น. โดย super