565 )การสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกอ้อยจากแปลงสาธิตทางการเกษตร

 วันอังคารที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ให้การต้อนรับนายบุญเพ็ง  ประทุมเมศ  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  และนายกุศล  ตรีทรัพย์  ผู้จัดการฝ่ายจัดหาอ้อย  และคณะ  ที่เดินทางมายังพื้นที่ตำบลบัลลังก์  โดยนายกเทศมนตรีได้พบปะพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกอ้อยด้วยน้ำ  ด้วยการทำแปลงสาธิตจำนวน  ๓  แปลง  พร้อมทั้งการสนับสุนนพันอ้อยขอนแก่น ๓  ทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่ดูแปลงสาธิตที่กำหนดไว้  ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้  นายกเทศมนตรีมีความประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกอ้อย  มีการให้ความรู้ทั้งการเตรียมดิน  การเตรียมพันธุ์อ้อยฯ  เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์ได้นำความรู้  และวิธีการ  ไปปฏิบัติในพื้นที่่ของตนเองต่อไปการสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกอ้อยจากแปลงสาธิตทางการเกษตร

ข่าว ณ วันที่ 09 ก.พ. 59 เวลา 12:39 น. โดย super