563 )ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

วันศุกร์ที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานกล่าวเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมโดยได้มีกำหนดให้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ขึ้นที่ตำบลบัลลังก์  ณ  บริเวณบ้านกุดเวียน  (หลังสถาบันการเงินชุมชนตำบลบัลลังก์)  โดยจะนำทุกส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้มีความประสงค์ประกอบอาชีพด้านต่างๆ  พร้อมจัดทำงบประมาณในการประกอบอาชีพให้เสร็จ  และกำหนดให้พื้นที่ตำบลบัลลังก์เป็นตำบลนำร่องใช้ชื่อว่า  “บัลลังก์โมเดล”  จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ตำรวจชุมชม  ผอ.รพ.สต.ทั้งสองแห่ง  คณะผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 29 ม.ค. 59 เวลา 15:30 น. โดย super