560 )โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

เมื่อวันอังคารที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ร่วมพิธีมอบโค  ให้กับเกษตรยืมเพื่อการผลิต  โครงการธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  ณ  บ้านสระจรเข้  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

ข่าว ณ วันที่ 26 ม.ค. 59 เวลา 16:52 น. โดย super