559 )เทศบาลตำบลบัลลังก์ ต้อนรับนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการในตำบล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้อนรับนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เดินทางมายังพื้นที่ตำบลบัลลังก์ในการพบปะ  แลกเปลี่ยน  เพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  (ซ้ำซาก)    เพื่อให้เกษตรกรมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพ  โดยได้รับฟังการแนะนำ  การให้ข้อมูลการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  การส่งเสริมอาชีพ  และการรวมกลุ่มของเกษตรในพื้นที่ฯ  ซึ่งนายกเทศมนตรีมีความประสงค์ที่จะทำให้ตำบลบัลลังก์  เป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโควากิว  และมีความประสงค์ที่จะให้พี่น้องเกษตรกรในตำบลรวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่มขึ้น  มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  จังหวัดคอยให้คำปรึกษา  มีสหกรณ์จังหวัดคอยให้การช่วยเหลือด้านเงินลงทุน  ทั้งนี้ในวันดังกล่าวนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  จังหวัดในทุกภาคส่วนที่มาร่วมพบปะ  เสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรตำบลบัลลังก์เทศบาลตำบลบัลลังก์ ต้อนรับนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 ม.ค. 59 เวลา 16:00 น. โดย super