556 )ประชุมผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ 6/2559

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดเทศบาล นายจำลอง  จันดอน กำนันตำบลบัลลังก์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้นำตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ 6/2559 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ ในการดำเนินการเตรียมการต้อนรับ นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เตรียมการประกวดกำนันยอดเยี่ยม  เตรียมการต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9จังหวััดนครราชสีมา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ผอ.โรงเรียน รพ.สต. ตำรวจชุมชน ส่วนราชการเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมประชุมตามวาระต่อไปประชุมผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ 6/2559

ข่าว ณ วันที่ 21 ม.ค. 59 เวลา 12:29 น. โดย super