553 )ต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลบัลลังก์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการและความโปร่วงใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2558 ซึ่งมีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับหน่วยงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  อย่างละ 100 ชุด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นเคย ต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข่าว ณ วันที่ 17 ม.ค. 59 เวลา 16:20 น. โดย super